सूचना तथा समाचार

नतिजा प्रकाशन

यस नगरपालिकाको लागि करार सेवामा स्वास्थ्य कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धि सूचना अनुसार संचालित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको छ ।

डकर्मी तालिम सम्बन्धमा ।

यस नगरक्षेत्र भित्र निर्माण हुने भुकम्प प्रतिरोधी भवनका लागि डकर्मी तालिम संचालन गर्न सम्बन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Pages