सूचना तथा समाचार

नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा

यस नगरपालिकाले विभिन्न चालक पदका लागि लिएको प्रयोगत्मक परिक्षा तथा मौखिक अन्तरवार्तामा सहभागी उम्मेदवारहरु मध्येबाट सफल तथा बैकल्पिक उम्मेदवारको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।

अन्तरवार्ता समबन्धि सूचना

यस नगरपालिकामा देहाय बमोजिमका पदको सेवा करारका लागि मिति २०७५/०२/०९ मा प्रकाशित सूचना अनुसार विधिवत रुपमा यस कार्यालयमा दरखस्ता दर्ता गरेका निम्न पदका उम्मेदवारहरुको प्रयोगात्मक तथा मौखिक अन्तरवर्ता सम्बन्धी सूचना

Pages